دانلود تصاویر گوگل ارث به کمک Microsoft VirtualEarth – آموزش گوگل ارت جلسه یازدهم

دانلود تصاویر گوگل ارث به کمک Microsoft VirtualEarth

جلسه یازدهم آموزش گوگل ارث به دانلود تصاویر گوگل ارث به کمک Microsoft VirtualEarth ( دانلود تصایر گیگاپیکسلی ) اختصاص دارد :

در ادامه بخوانید

تبدیل فایل Arc GIS به گوگل ارث Arc GIS to Google Earth – آموزش گوگل ارث جلسه دهم

تبدیل فایل Arc GIS به گوگل ارث

جلسه دهم : ارتباط گوگل ارث و Arc GIS

جلسه دهم آموزش گوگل ارث به ارتباط بین Arc GIS و گوگل ارث (تبدیل فایل Arc GIS به گوگل ارث Arc GIS to Google Earth) اختصاص دارد :

در ادامه بخوانید

آموزش گوگل ارث ادامه ابزار Toolbar – جلسه هشتم

آموزش گوگل ارث ادامه ابزار Toolbar

جلسه هشتم آموزش گوگل ارث ادامه ابزار Toolbar و ادامه کار با Placemark و تنظیمات آن ، ترسیم و رقومی سازی به کمک Polygon و Path ، ترسیم پروفیل طولی ، Image Overlay ، اندازه گیری به کمک خط کش:

در ادامه بخوانید

آموزش گوگل ارث Placemark و کدنویسی (HTML , CSS3) – جلسه هفتم

آموزش گوگل ارث Placemark و کدنویسی (HTML , CSS3)

جلسه هفتم آموزش گوگل ارث به آموزش گوگل ارث Placemark و کدنویسی (HTML , CSS3) کار با ابزار Placemark از سری ابزارهای Toolbar اختصاص دارد :

در ادامه بخوانید

آموزش گوگل ارث آشنایی با انواع جستجو – جلسه ششم

آموزش گوگل ارث آشنایی با انواع جستجو

جلسه ششم آموزش گوگل ارث به آشنایی با روش های مختلف جستجو ، Network Analyst و استفاده از سایت Google برای عملکرد Get Directions :

در ادامه بخوانید

آموزش گوگل ارث آشنایی با Navigation و ابزار آن – جلسه پنجم

آموزش گوگل ارث آشنایی با Navigation و ابزار آن

جلسه پنجم آموزش گوگل ارث به آشنایی با Navigation و ابزار آن اختصاص دارد و در ادامه به Street View و… پرداخته خواهد شد.
در ادامه بخوانید

آشنایی با تنظیمات تب View – آموزش گوگل ارث جلسه چهارم

آموزش گوگل ارث آشنایی با تنظیمات View

جلسه چهارم آموزش گوگل ارث به تب View و گزینه های آن اختصاص دارد : تاریخچه تصاویر یک منطقه ، نمایش ارتفاع منطقه و…

در ادامه بخوانید

آشنایی با تنظیمات Navigation , General – آموزش گوگل ارث جلسه سوم

آموزش گوگل ارث آشنایی با تنظیمات Navigation , General

جلسه سوم آموزش گوگل ارث به ادامه تنظیمات نرم افزار اختصاص دارد که شامل دو تب دیگر از تنظیمات اولیه نرم افزار گوگل ارث است :

در ادامه بخوانید

آشنایی با تنظیمات ۳D View , cache – آموزش گوگل ارث جلسه دوم

آموزش گوگل ارث آشنایی با تنظیمات ۳D View , cache

جلسه دوم آموزش گوگل ارث به تنظیمات نرم افزار اختصاص دارد که شرط اولیه برای استفاده صحیح از گوگل ارث است آنچه در این جلسه خواهید دید :

در ادامه بخوانید